Thông báo về Kế hoạch tổng kết, bình xét các danh hiệu năm học 2016-2017 của Khoa Lịch sử
Gửi bởi khoasu vào lúc 07-07-2017

Toàn văn

Theo thông báo số 180/ĐHKH của Trường Đại học Khoa học về Tổng kết năm học (văn bản đã gửi cho các tổ Bộ môn), kế hoạch tổng kết, bình xét các danh hiệu năm học 2016-2017 của Khoa Lịch sử như sau:

1. Cán bộ tự đánh giá, Tổ họp xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng, gửi các văn bản cho Khoa (qua thầy Hà) trước 17h00 ngày 11/7 (thứ Ba).

2. Họp HĐ Thi đua - Khen thưởng Khoa (TP: BCN, Bí thư CB, Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ, Trợ lý TC-QLSV và các Trưởng Bộ môn) vào lúc 8h00 ngày 14/7 (thứ Sáu).

3. Họp Tổng kết năm học và gặp mặt chia tay thầy Đỗ Bang nghỉ hưu theo chế độ từ 14h00 ngày 15/7 (thứ Bảy).

4. Liên hoan tổng kết vào lúc 17h00 ngày 15/7 (thứ Bảy).

- Các Trợ lý: TC, KH-HTQT, SĐH, GV, KĐCL báo cáo công tác năm học cho Trưởng Khoa qua Email trước 17h00 ngày 12/7 để làm BC tổng hợp.

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3478)