Thông báo về việc xét hết tập sự cho CB Bộ môn LSVN
Gửi bởi khoasu vào lúc 27-02-2017

Toàn văn

Đề nghị Bộ môn Lịch sử Việt Nam chuẩn bị xét hết tập sự ngạch Giảng viên cho thầy Mai Văn Được (hồ sơ theo thông báo đã gửi cho trưởng Bộ môn).

+ Thời gian: Trước 12h00 ngày 28/02/2017

 

                                                                                                       BCN KHOA LỊCH SỬ

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3306)