Thông báo về việc cử sinh viên tham gia Hội thảo "30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề Khoa học và Thực tiễn"
Gửi bởi khoasu vào lúc 23-09-2016

Toàn văn

TRƯỜNG ĐHKH HUẾ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KHOA LỊCH SỬ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                         Huế, ngày 21 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Cử sinh viên tham gia Hội thảo: “30 NĂM ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM (1986-2016): NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN”

Kính gửi: Giáo viên cố vấn, Tập thể các lớp Sử K37, Sử K38 và Đông phương học K37

- Căn cứ công văn số 329/ĐHKH- KHCN ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về Hội thảo Quốc gia: 30 năm đổi mới ở Việt Nam.

- Căn cứ công văn số 562/ĐHKH- CTHSSV ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Trưởng phòng CTHSSV trường Đại học Khoa học về việc cho phép sinh viên lớp Lich sử K37, K38 và Đông phương học K37 được nghỉ học để tham dự Hội thảo Quốc gia: 30 năm đổi mới ở Việt Nam.

BCN Khoa thống nhất phân công số lượng sinh viên các lớp tham dự tại Hội thảo như sau:

Tại Hội trường A1: gồm 80 sinh viên;  sinh viên lớp Đông phương học K37, Lớp Lịch sử K37 LSTG và VHDL K37 (do thầy Vũ,  thầy Hà và cô Tâm phụ trách).

Tại Phòng Hội thảo KH2: gồm 50 sinh viên; sinh viên lớp Lịch sử K38 (do cô Trần Mai Phượng phụ trách).

Tại Phòng họp tầng 2 nhà A: gồm 20 sinh viên; sinh viên lớp Lịch sử K37 LSVN (do cô Nguyễn Thị Thùy Nhung phụ trách).

Để Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, BCN Khoa đề nghị quý thầy, cô được phân công chú ý thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

                                                                                           TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                PGS. TS Nguyễn Văn Đăng (đã ký)

 

(*) Tất cả sinh viên tập trung tại HTA1 vào lúc 7h30 để dự phiên khai mạc, sau đó sẽ phân về các tiểu ban theo sự phân công của BCN Khoa.

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3082)