Danh sách GVCV năm học 2016-2017
Gửi bởi khoasu vào lúc 13-09-2016

Toàn văn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA LỊCH SỬ                           

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2016  

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỐ VẤN

 NĂM HỌC 2016-2017 

STT

Lớp

Họ và tên GVCV

Ghi chú

01

Sử K37 LSVN

Nguyễn Thị Thùy Nhung

Năm 4  

02

Sử K37 LSTG

Trần Thị Tâm

Năm 4  

03

Sử K37 VHDL

Nguyễn Mạnh Hà

Năm 4   

04

Sử K38

Trần Mai Phượng

Năm 3   

05

Sử K39

Mai Văn Được

Năm 2  

06

Sử K40

Nguyễn Chí Ngàn

Năm 1  

07

ĐPH K37

Trương Tuấn Vũ

Năm 4

08

ĐPH K 38

Mai  Thuý Bảo Hạnh

Năm 3    

09

ĐPH K 39

Nguyễn Hoàng Linh

Năm 2

10

ĐPH K 40

Hoàng Thị Anh Đào

Năm 1

    

                                                                                           Trưởng Khoa 

    

                                                                                    PGS. TS Nguyễn Văn Đăng

 

* Quyết định GVCV các lớp sẽ có quyết định của BGH nhà trường 

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3074)