Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnLệ phí thi lại lần 2

 

        ĐẠI HỌC HUẾ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:   52  /TB-ĐHKH-ĐTĐH                            Huế, ngày  05  tháng 03  năm 2012 

 

                                                     THÔNG BÁO

                                     Về việc thu lệ phí thi kết thúc học phần lần 2

 

                                 Kính gửi:    -  Trưởng các đơn vị trong trường

                                                   -  Các lớp sinh viên

 

Căn cứ Qui chế chi tiêu nội bộ, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, các lớp sinh viên về việc thu lệ phí thi lần hai của học phần như sau:

          1. Lệ phí thi:

 20.000 đồng / 01 học phần

2 . Thời gian tổ chức thi lần 2/HKI/2011-2012 từ ngày 19-03-2012

          3 . Thời gian và địa điểm nộp lệ phí:

          - Sinh viên nộp lệ phí thi trước kỳ thi ít nhất 5 ngày (không tính các ngày nghỉ).

          - Địa điểm nộp lệ phí:  Phòng Đào tạo ĐH-CTSV ( Nhà B)

4. Sinh viên nộp lệ phí đúng thời hạn để lên danh sách dự thi học phần.

Đề nghị Trưởng các đơn vị và Ban cán sự các lớp thông báo cho toàn thể sinh viên biết để thực hiện ./.

                                                                                   

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                  

- Lưu VP, ĐT,

                                                                                            

 

                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Văn Tận


 Khoa Lịch sử  10-03-2012  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---