Hướng dẫn Thủ tục sau khi bảo vệ luận văn
Gửi bởi khoasinh vào lúc 23-10-2017

Phòng ĐTSĐH có thông báo về Thủ tục sau khi học viên bảo vệ luận văn (hoàn tất các thủ tục sau một tuần tính từ ngày bảo vệ) như sau: 

Chỉnh sửa luận văn và bổ sung giấy tờ có liên quanHọc viên có thời hạn 1 tuần tính từ ngày bảo vệ để chỉnh sửa luận văn. 

+ Sau khi chỉnh sửa luận văn, học viên phải đóng kèm sau phần Tài liệu tham khảo các văn  bản  sau đây:   

-       Giấy xác nhận đã chỉnh sửa luận văn (có chữ ký của người hướng dẫn)

-       Biên bản có kết luận của Hội đồng chấm luận văn (bản photo)

-       Bản nhận xét của hai phản biện (bản photo)

Nộp lưu chiểu: 

-       Nộp 01 cuốn luận văn, 01 cuốn tóm tắt luận văn kèm theo 1 đĩa CD chứa toàn bộ nội dung luận văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKH.

-       Nộp 1 đĩa CD chứa toàn bộ nội dung luận văn cho Khoa Sinh học

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3628)