Thư cảm ơn
Gửi bởi khoasinh vào lúc 26-03-2017

 Thư cảm ơn của Ban tổ chức Lể kỷ niệm 60 năm Xây dựng và Phát triển Khoa Sinh học,  Trường Đại học  Khoa học Huế, nội dung chi tiết tại đây


Toàn văn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/news.php?readmore=3359)