Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên Quản lý nhà nước
Gửi bởi khoallct vào lúc 13-10-2018

Toàn văn

Thực hiện Thông báo số 76/TB-PVH ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế về việc mở lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên QLNN năm 2018 tại Huế. Khoa Lý luận chính trị đã cử cán bộ của Khoa tham gia lớp bồi dưỡng để đáp ứng cho nhu cầu của khoa cũng như của nhà trường.

Tiếp nối với thành công của lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên QLNN đợt 1, Khoa Lý luận chính trị tiếp tục cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng đợt 2 được tổ chức vào tháng 9 năm 2018 và đã đạt được những kết quả rất tốt.

Hình ảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên QLNN đợt 2

(From: http://www.husc.edu.vn/khoallct/news.php?readmore=3965)