DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC TỔ CHỨC “LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”
Gửi bởi khoallct vào lúc 09-02-2017

I. BAN CHỈ ĐẠO

1. TS.Nguyễn Thế Phúc – Trưởng ban

2. PGS,TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng ban

3. ThS. Phan Doãn Việt – P. Trưởng ban

4. TS. Hồ Minh Đồng – UV

5. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

6. ThS. Nguyễn Minh Hiền – UV

7. ThS. Lê Thanh Hà – UV

8. ThS. Hà Lê Dũng – UV

II.CÁC TIỂU BAN

1.Tiểu ban tuyên truyền

1. TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng tiểu ban

2. PGS, TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng tiểu ban

3. ThS. Phan Doãn Việt – UV

4. TS. Hồ Minh Đồng – UV

5. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

6. ThS. Lê Thanh Hà – UV

7. ThS. Nguyễn Minh Hiền – UV

8. ThS. Hà Lê Dũng – UV thường trực

9.ThS. Thái Thị Khương – UV

10. ThS. Nguyễn Thị Hiền – UV

11. ThS. Hoàng Trần Như Ngọc – UV

12. ThS. Nguyễn Thị Thắng – UV

13. TS. Nguyễn Việt Phương - UV

14. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân – UV

2. Tiểu ban liên lạc

1. TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng tiểu ban

2. PGS, TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng tiểu ban

3. ThS. Phan Doãn Việt – UV

4. TS. Hồ Minh Đồng – UV

5. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

6. ThS. Lê Thanh Hà – UV

7. ThS. Nguyễn Minh Hiền – UV

8. ThS. Hà Lê Dũng – UV thường trực

9.TS. Nguyễn Việt Phương – UV

10. ThS. Thái Thị Khương – UV

11. ThS. Lê Bình Phương Luân – UV

12. ThS. Nguyễn Thị Thắng – UV

13. ThS. Nguyễn Thị Hiền – UV

14. ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương – UV

15.ThS. Đào Thế Đồng – UV

16. ThS. Lữ Hồng Anh – UV

17. ThS. Trần Thị Giang – UV

18. ThS. Hoàn Trần Như Ngọc – UV

19. ThS. Trần Thị Hà Trang – UV

20. ThS. Nguyễn Thị Phương - UV

21. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân – UV

3. Tiểu ban kế hoạch tài chính cơ sở vật chất

1. TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng tiểu ban

2. PGS, TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng tiểu ban

3. ThS. Phan Doãn Việt – UV thường trực

4. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

5. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân –UV

4. Ban thi đua khen thưởng

1. TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng tiểu ban

2. PGS,TS. Nguyễn Tiến Dũng – P. Trưởng tiểu ban

3. Th. Hà Lê Dũng – UV thường trực

4. TS. Hồ Minh Đồng – UV

5. TS. Trần Thị Hồng Minh – UV

6. ThS. Lê Thanh Hà – UV

7. ThS. Nguyễn Minh Hiền – UV

8. ThS. Nguyễn Thị Thắng – UV

9. ThS. Phan Doãn Việt– UV

10. ThS. Hoàng Trần Như Ngọc – UV

11. TS. Nguyễn Việt Phương - UV

(From: http://www.husc.edu.vn/khoallct/news.php?readmore=3285)