Khoa Báo chí - Truyền thông

3883744
 

anh khoa

máy rửa bát bosch

máy rửa bát

bếp từ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


       TRƯỞNG KHOA   : ThS. Phan Quốc Hải

       SĐT                   : 0914237157 

       Email                 : phanquochai@gmail.com                                                                                                                                            

        PHÓ TRƯỞNG KHOA   : ThS. Hoàng Lê Thúy Nga   

       SĐT                           : 0914204008 

       Email                         : hoanglethuynga@gmail.com

 

CÁC TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA

 

       Trợ lí Khoa học        : ThS. Võ Kiên Trung                                                                                                                     

       SĐT                        : 0985863525 

       Email                      : ktrungtph@gmail.com

 

       Trợ lí Khoa học        : ThS. Hồ Thị Diệu Trang

       SĐT                        : 0905136927 

       Email                      : dieutrang85@gmail.com

       Trợ lý Giáo vụ          : ThS. Hồ Dũng

       SĐT                        : 0935756869

       Email                      : hodung122.bc@gmail.com

 

BỘ MÔN

BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ

      

       Trưởng Bộ môn   : ThS. Đinh Khắc Quỳnh Giang

       SĐT                    : 0907995018                                                                                                                                         

       Email                  : dinhkhacquynhgiang@yahoo.com

       Giảng viên              : ThS. Hồ Thị Diệu Trang

       SĐT                        : 0905136927 

       Email                      : dieutrang85@gmail.com

       Giảng viên              : ThS. Võ Kiên Trung                                                                              

       SĐT                        : 0985863525

       Email                      : ktrungtph@gmail.com

       

       Giảng viên              : CN. Nguyễn Thị Thúy Nga                                     

      SĐT                         : 01234577255

      Email                       : thuynga22192@gmail.com

       

       Giảng viên               : CN. Lê Quang Minh                                            

       SĐT                         : 0935495954

       Email                       : leminhbao30@gmail.com

       

     Chuyên viên              : CN. Phan Thanh Thích                                         

       SĐT                         : 0905729009

       Email                       : phanthanhthichbctt171@gmail.com

 

PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

       Trưởng Bộ môn  : ThS. Phan Quốc Hải

       SĐT                   : 0914237157                                                               

       Email                : phanquochai@gmail.com                                                                                                                         

       Giảng viên   : ThS. Trần Thị Phương Nhung

       SĐT             : 0985979995                                                                       

       Email           : phuongnhungbck29@gmail.com


       Giảng viên   : ThS. Hồ Dũng

       SĐT             : 0935756869

       Email           : hodung122.bc@gmail.com

      

      Giảng viên   : CN. Lê Nguyễn Phương Thảo

       SĐT            : 0934734144

       Email          : lethaok34@gmail.com

       

      Nghiên cứu viên   : KS. Tạ Phước Hoàng

               SĐT            : 0935683125

               Email          : phuochoang123@gmail.com

 

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ XUẤT BẢN 


       Trưởng Bộ môn        : ThS. Hoàng Lê Thúy Nga   

       SĐT                         : 0914204008                                                                                                                      

        Email                      : hoanglethuynga@gmail.com                                                                                                             

       

     Giảng viên   : CN. Nguyễn Ngọc Hạnh My

       SĐT           : 0935290989

       Email         : hanhmy2909@gmail.com 

       

      Giảng viên   : CN. Phan Thị Thùy Dương 

       SĐT           : 0982812232

       Email         : phanthuyduong9X@gmail.com 


      

      Chuyên viên CN. Nguyễn Thị Thúy Nga

       SĐT             : 0987824143

       Email           : ngahoang09@gmail.com

   

 

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---