Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoabaochi/maincore.php on line 17
 Khoa Báo chí - Truyền thông Hướng dẫn qui cách thực hiện khóa luận, Niên luận
Gửi bởi bmbaochi vào lúc 10-04-2013

Khoa BC-TT hướng dẫn qui cách thực hiện Khóa luận, luận văn cho K33 và K34


Toàn văn

 

                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

                 KHOA BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG

 

 
   

 

 

             Huế, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN, NIÊN LUẬN  

 

1/ Trình bày chung

-         Đóng bìa cứng, in chữ nhũ (Mẫu 1)

-         Trang phụ bìa (Mẫu 2)

 

2/ Bố cục

-         Trang bìa cứng

-         Trang phụ bìa

-         Mục lục

-         Danh mục các chữ viết tắt

-         Danh mục các bảng biểu

-         Phần mở đầu

-         Chương 1: …           (Không đánh chữ số La Mã, đánh chữ A Rập)

1.1.          

1.2.            

-         Chương 2:

2.1.     …

2.2.     …

-         Chương 3:

3.1.          

3.2.          

-         Kết luận

-         Tài liệu tham khảo

-         Phụ lục

 

3/ Soạn thảo văn bản

-         Gíây A4, số trang  từ 40-70trang (Khóa Luận) và 25-40 (Niên luận)

-         Chữ Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14, dãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường

-         Lề trên: 2,5 cm; lề dưới: 2,5 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm

-         Số trang đánh ở giữa, bên dưới,  bắt đầu từ mục lục

-         Nếu có hình hoặc bảng thì hình và bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái

4/ Viết tắt

-         Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong luận văn

-         Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế

-         Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn

-         Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu Khóa luận, Niên luận, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt:

 

 

Mẫu bảng chữ viết tắt:

 

AFTA                                     ASEAN Free Trade Area         

                                            Khu vực thương mại tự do ASEAN

 

 5/ Tài liệu tham khảo

-         Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…)

-         Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ)

-         Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng

-         Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:

STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

 

Mẫu:

 

1. Nguyễn Thị Thoa (2012), Giáo trình Tác phẩm báo chí đại cương, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội.

 

 

-         Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách:

Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết (để trong ngoặc kép), tên tạp chí, tập, (số), các số trang đầu và cuối của bài viết.

 

Mẫu:

 

8. Nguyễn Xuân Thắng (2001), “Năng lượng phóng sự báo chí”, Người làm báo, tập 72 (số 4), tr. 26-31

 

(Tài liệu tiếng Anh số trang ghi là pg.)

-         Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website  và đường link, ngày cập nhật

 

6/ Trích dẫn tài liệu

-         Trích dẫn tài liệu dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo. Ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong ngoặc vuông

Mẫu: [24, tr. 59] (tức là tài liệu số thứ tự 24, trang 59)

 

7/ Đánh số thứ tự bảng biểu

-         Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng thứ ba trong chương 2)

-         Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc)

-         Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có)

-         Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng.

 

8/ Đánh số các chương, mục và tiểu mục

-         Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã

-         Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số·

-         Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục

 

 

Mẫu:

 

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN…

               1.1. Phóng sự và phóng sự báo in

                          1.1.1.

                        1.1.2.

               1.2. …

 

Chương 2

               2.1.     …

               2.2.    

 

 

9/ Phần mở đầu: Cần có các nội dung sau

-         Mục đích, ý nghĩa của đề tài (Lý do lựa chọn đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn)

-         Lịch sử nghiên cứu vấn đề (trong nước và ngoài nước)

-         Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (Xác định rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài)

-         Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cơ sở lý luận, giả thuyết khoa học)

-         Cấu trúc của Khóa luận, Niên luận (Nội dung chính của từng chương)

 

Mẫu 1: Bìa cứng

 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ (co chữ 14 không in đậm)

KHOA BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG (co  chữ 14  in đậm) 

-----------------------------------------------------

 

HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN (co  chữ 14  in đậm) 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN (co  chữ 18  in đậm)

 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (co  chữ 14  in đậm)

KHÓA............... (co  chữ 14  in đậm)

NGÀNH:............. co  chữ 14  in đậm

 

 

 

HUẾ-2012

 

 

 

 

Mẫu 2: Trang phụ bìa (trang trong):

 

 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ (co chữ 14 không in đậm)

KHOA BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG (co  chữ 14  in đậm)

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN (co  chữ 18  in đậm)

 

 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP(co  chữ 14  in đậm)

KHÓA............... (co  chữ 14  in đậm)

NGÀNH:............. co  chữ 14  in đậm

 

 

 

 

Giáo viên hướng dẫn :                                                        Sinh viên thực hiện:

PGS.TS. Nguyễn Văn A                                                          Nguyễn văn C

 ThS. Trần Thị B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUẾ-2012

 

 

 

 

 TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

  PGS.TS. Hoàng Tất Thắng

chung c? gamuda, bi?t th? gamuda, li?n k? gamuda, chung c? goldseason, chung c? valencia, chung c? imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Bi?t th? Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tu?n chu,t?c s?a, chung c? gold season, biet thu gamuda, Bi?t th? Gamuda, bi?t th? gamuda gardens, D? n tn hong minh, cho thu ch r? gi r?, cho thu ch r?, c??i h?i, in k? y?u, in th? nh?a, My lm cm, my p cm vin, ph?c h?i tc h? t?n, t?i ?en h?c vi?n qun y, in l?ch t?t, in l?ch t?t 2017, t? ch?c s? ki?n, cho thu ch r? t?i h n?i, chung c? flc ??i m?, the golden palm l v?n l??ng, d? n the golden palm l v?n l??ng
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imperia Sky Garden,V? tr Chung c? Imperia Minh Khai,V? tr Chung c? Imperia Sky Garden,V? tr Imperia Sky Garden
bn bi?t th? ??n l?p gamuda,bi?t th? ??n l?p gamuda,gi bi?t th? ??n l?p gamuda,bn bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? gamuda city,gamuda garden,li?n k? gamuda giai ?o?n 2,bi?t th? li?n k? gamuda,li?n k? gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
t? ch?c s? ki?n,thu bn gh?,thu gian hng,thu nh b?t,thu phng b?t,thu nh b?t ,t? ch?c ?m c??i tr?n gi,t? ch?c h?i ngh?,t? ch?c l? h?i,t? ch?c khai tr??ng,t? ch?c l? kh?i cng,T? ch?c thnh l?p cng ty,T? ch?c h?i ngh? h?i th?o,t? ch?c s? ki?n qu?ng co,t? ch?c s? ki?n cng ty,t? ch?c s? ki?n thi?u nhi,t? ch?c ?m c??i
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
D? n Bi?t th? bi?n D? n Condotel D? n Ecopark Gamuda Gardens Chung c? Paragon Tower Ph?m Hng D? n Parkcity Vinhomes Riverside Chung c? Ecogreen city D? n Parkhill times city Chugn c? fivestar kimgiang
Chung c? central point Chung c? CT36 ??nh cng Chung c? Athena Complex 379 Bi?t th? d??ng n?i Chung c? Times City Chung c? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh Chung c? Home City Trung Knh Chung c? The Golden An Khnh Chung c? Tabudec Plaza Chung c? Sapphire Palace Chung c? Star Tower 283 Kh??ng Trung Chung C? CT3 C? Nhu? Chung c? Vinhomes Arcadia C?u Di?n Chung c? 36 Ph?m Hng Chung c? Capital Garden D? n Xun Ph??ng Viglacera Chung c? Golden Palace L V?n L??ng Chung c? L?c H?ng Lotus Chung c? Five Star Garden Chung c? Sun Square Chung c? Green Pearl 378 Minh Khai Chung c? Diamond Blue 69 Tri?u Khc chung c? Vinhomes Tr?n Duy H?ng Chung c? Vinhomes tr?n Duy h?ng Chung c? Th?ng Long Number One Bi?t th? Giao L?u
bi?t th? li?n k? h n?i, ?nh gi d? n b?t ??ng s?n h n?i gamuda land bo nh ??t b?t ??ng s?n g5 tin t?c b?t ??ng s?n Bi?t th? Vinpearl
chung c? ciputra ciputra chung c? the link 345 ciputra v? tr chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? ciputra m?t b?ng chung c? the link cuputra m?t b?ng c?n h? the link ciputra b?ng gi chung c? ciputra gi bn chung c? the link ciputra ti?n ?? thanh ton the link ciputra bi?t th? ciputra bi?t th? ciputra h n?i
vinhomes th?ng long d? n vinhomes th?ng long v? tr vinhomes th?ng long ti?n ch vinhomes th?ng long m?t b?ng thi?t k? vinhomes th?ng long ti?n ?? vinhomes th?ng long b?ng gi vinhomes th?ng long ti?n ?? thanh ton vinhomes th?ng long n?i th?t vinhomes th?ng long bi?t th? long h?ng bi?t th? long khnh bi?t th? long ph bi?t th? long c?nh ty bi?t th? long c?nh ?ng
bi?t th? d??ng n?i t?ng quan bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i ti?n ch bi?t th? d??ng n?i m?t b?ng bi?t th? d??ng n?i thi?t k? bi?t th? d??ng n?i b?ng gi bi?t th? d??ng n?i n?i th?t bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i gi bn bi?t th? d??ng n?i ti?n ?? bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i
vinhomes riverside v? tr bi?t th? vinhomes riverside ti?n ch bi?t th? vinhomes riverside m?t b?ng bi?t th? vinhomes riverside b?ng gi bi?t th? vinhomes riverside ti?n ?? thanh ton bi?t th? vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside long bin bi?t th? hoa anh ?o vinhomes riverside bi?t th? hoa b?ng l?ng vinhomes riverside bi?t th? hoa s?a vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside
chung c? royal park l v?n thim chung c? the golden palm imperia sky garden bi?t th? gamuda chung c? d.le roi soleil D.Le Roi Soleil chung c? qu?ng an ty h?
Chung c? An Bnh City T?ng quan d? n chung c? An Bnh City V? tr chung c? An Bnh City Ti?n ch chung c? An Bnh City M?t b?ng chung c? An Bnh City N?i th?t chung c? An Bnh City Ti?n ?? thanh ton chung c? An Bnh City B?ng gi chung c? An Bnh City
Chung c? Anland T?ng quan d? n chung c? Anland Ti?n ch chung c? Anland V? tr chung c? Anland Nam C??ng Ti?n ?? d? n chung c? Anland Gi bn chung c? Anland

(From: http://www.husc.edu.vn/khoabaochi/news.php?readmore=1529)