V/v đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHH và cấp cơ sở
Gửi bởi maithi vào lúc 28-05-2019

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Thực hiện công văn số 626/ĐHH-KHCNMT ngày 22/5/2019 của Đại học Huế về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHH và cấp cơ sở, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị chủ trương và nội dung triển khai việc xây dựng kế hoạch KH&CN cấp ĐHH và cấp cơ sở (gồm đề tài KH&CN cấp cơ sở của giảng viên, sinh viên; hội nghị, hội thảo khoa học; hội chợ, triển lãm KH&CN; hoạt động sở hữu trí tuệ, hoạt động tiêu chuẩn – đo lường chất lượng;…) như sau:


Toàn văn
  1. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

- Cá nhân đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHH và cấp cơ sở cho đơn vị của mình để đơn vị tổng hợp, sơ tuyển và nộp cho Trường.

-  Đối với nhiệm vụ KH& CN cấp ĐH Huế, ngoài nộp phiếu đề xuất thì cá nhân phải đề xuất online trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkh.hueuni.edu.vn). Đại học Huế sẽ mở trang quản lý đề tài từ ngày 22/5 đến hết 23g59 ngày 16 tháng 6 năm 2019 để các cá nhân, đơn vị đề xuất, sơ tuyển và tập hợp. Cá nhân đề xuất phải kê khai bảng danh mục công trình liên quan (kèm minh chứng) và có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa khi gửi cho Trường.

       2. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ

- Lập danh mục tổng hợp đề xuất từng loại nhiệm vụ của đơn vị mình theo các biểu mẫu quy định. Các danh mục này phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, được đơn vị thông qua và Trưởng đơn vị ký xác nhận.

- Đề xuất các hoạt động KHCN cấp cơ sở của đơn vị mình, bao gồm việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; hội chợ, triển lãm KH&CN; hoạt động sở hữu trí tuệ, hoạt động tiêu chuẩn – đo lường chất lượng;…) theo các biểu mẫu quy định.

- Gửi các bảng danh mục tổng hợp cùng với phiếu đề xuất của các cá nhân cho Trường qua Phòng KHCN-HTQT, đồng thời gửi tất cả các file danh mục tổng hợp và phiếu đề xuất của cá nhân qua hệ thống Thông tin quản lý hoặc qua địa chỉ email khcndhkh@hueuni.edu.vn

     3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 19/6/2019.

Các biểu mẫu và phụ lục đều được đăng tải trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.edu.vn) ở mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện và thông báo cho các cán bộ và sinh viên thuộc đơn vị mình biết để việc xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của Trường được triển khai theo đúng kế hoạch./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Hà Văn Hành

(From: http://www.husc.edu.vn/khcn/news.php?readmore=4144)