Thông báo về việc tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019
Gửi bởi maithi vào lúc 27-08-2018

Toàn văn

Công văn tuyển chọn của Đại học Huế xem TẠI ĐÂY

Danh mục 146 đề tài được Đại học Huế phê duyệt xem TẠI ĐÂY

(From: http://www.husc.edu.vn/khcn/news.php?readmore=3915)