Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Đại học Huế năm 2018
Gửi bởi maithi vào lúc 15-08-2017

Kính gửi:      Trưởng các đơn vị


Toàn văn

Theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHH ngày 31/7/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp Đại học Huế (ĐHH) năm 2018 và Công văn 934/ĐHH-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHH năm 2018, Hiệu trưởng đề nghị  Trưởng các đơn vị thông báo để cán bộ tham gia đăng ký tuyển chọn làm chủ trì đề tài theo danh mục đã được ĐHH phê duyệt, cụ thể:

- Đối tượng và hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo quy định của Công văn số 934/ĐHH-KHCNMT (đính kèm theo công văn này);

- Thời hạn nộp hồ sơ cho Phòng KHCN-HTQT: trước 16h00, thứ tư, ngày 30 tháng 08 năm 2017;

Nội dung chi tiết và danh mục 103 đề tài được ĐHH phê duyệt có thể xem trên thông báo đăng ở trang web của ĐHH và Trường ĐHKH.

Đề nghị Trưởng các đơn vị và cá nhân tham gia tuyển chọn quan tâm thực hiện đúng kế hoạch./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

Download các file đính kèm:

Quyết định 802/QĐ-ĐHH về việc phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp ĐH Huế 2018

Công văn 934/ ĐHH-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHH năm 2018

 

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khcn/news.php?readmore=3507)