Thông báo Học bổng của Đại Khon Kaen, Thái Lan
Gửi bởi thachha vào lúc 22-02-2017

Trường Đại học Khoa học nhận được Thông báo của Đại Khon Kaen, Thái Lan về việc tuyển chọn sinh viên và cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia các chương trình đào tạo sau đại học và các chương trình nghiên cứu thuộc các ngành khoa học và công nghệ của Đại học Khon Kaen.


Toàn văn

Trường Đại học Khoa học nhận được Thông báo của Đại Khon Kaen, Thái Lan về việc tuyển chọn sinh viên và cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia các chương trình đào tạo sau đại học và các chương trình nghiên cứu thuộc các ngành khoa học và công nghệ của Đại học Khon Kaen.

Hồ sơ học bổng xem tại: https://ird.kku.ac.th/gms_scholarships/ hoặc http://ird.kku.ac.th

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/4/2017

Địa chỉ nộp hồ sơ: Mr. Isara Suriyagul Na Ayudhaya

International Relations Division, Khon Kaen University

4th floor, Bimala Kalakicha Building

123 Mittraphab Road, Muang Khon Kaen

Khon Kaen 40002, THAILAND

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến thông tin này đến các cá nhân có quan tâm.

Trân trọng./.

Phòng KHCN-HTQT

(From: http://www.husc.edu.vn/khcn/news.php?readmore=3301)