lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 07-06-2021 đến ngày 13-06-2021)
NgàySángChiều
Thứ hai
07-06-2021

🕒 [06:00] Tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật
- Thành phần: Ban Coi thi theo Quyết định số 02/QĐ-HĐĐGNL
- Địa điểm: Phòng E202
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Trưởng ban coi thi

Thứ ba
08-06-2021

🕒 [08:00] Họp về xây dựng chương trình đào tạo đại học
- Thành phần: Ban Giám hiệu; Phòng ĐTĐH&CTSV: Trưởng phòng và chuyên viên liên quan; Trưởng/Phụ trách các Khoa.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ tư
09-06-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Hội nghị tập huấn cốt cán của các cơ sở giáo dục đại học về nghiệp vụ kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Hội nghị trực tuyến)
- Thành phần: Đại học Huế: theo danh sách triệu tập của Đại học Huế (không quá 10 người theo yêu cầu của Bộ).
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng

🕒 [08:00] Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Trưởng ban soạn thảo

🕒 [15:00] [Đại học Huế] Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường đại học thành viên
- Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng: TC&HC, KHTC&CSVC, ĐTĐH&CTSV, ĐTSĐH; Đội cơ động phản ứng nhanh Phòng chống dịch bệnh
- Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra Đại học Huế

Thứ năm
10-06-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp trực tuyến góp ý Quy chế tài chính Đại học Huế
(Họp trực tuyến tai: meet.google.com/spf-wirr-omi)
- Thành phần: Hiệu trưởng; Q. Chủ tịch HĐT; Trưởng phòng KHTC&CSVC; đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT; Kế toán trưởng.
- Địa điểm: (Họp trực tuyến tai: meet.google.com/spf-wirr-omi)
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

Thứ sáu
11-06-2021

🕒 [08:00] Họp Hội đồng tuyển dụng Trường (V/v xét thôi việc cho viên chức)
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] Họp Hội đồng đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 241/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Thứ bảy
12-06-2021
Chủ nhật
13-06-2021