Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khaothi/maincore.php on line 17
 Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Hướng dẫn lấy ý kiến kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Gửi bởi admin vào lúc 29-06-2010

Ngày 20/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học) về hoạt động giảng dạy của giảng viên như sau:


Toàn văn

I. Mục đích

1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

2. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

3. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

II. Yêu cầu

1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc; nội dung, công cụ đánh giá phải phản ánh đầy đủ, khách quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên; kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải chính xác, tin cậy.

2. Người học phải khách quan, công bằng, trung thực và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

3. Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của bản thân.

III. Nội dung và công cụ

1. Nội dung

Ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung vào các nội dung: 1/ Nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên; 2/ Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng phương tiện dạy học của giảng viên; 3/ Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học và thời gian giảng dạy của giảng viên; 4/ Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập của người học trong quá trình học tập; 5/ Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; 6/ Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn và tư vấn hoạt động học cho người học; 7/ Tác phong sư phạm của giảng viên; 8/ Các vấn đề khác (nếu cần thiết).

Các cơ sở giáo dục đại học phải công khai các yêu cầu đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên theo các nội dung trên để người học có cơ sở khi cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

2. Công cụ

Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; căn cứ tình hình thực tế của cơ sở giáo dục đại học, mỗi cơ sở giáo dục đại học cần chủ động, sáng tạo trong việc thiết kế công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của cả giảng viên dạy lý thuyết lẫn giảng viên dạy thực hành.

Công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cần xác định cụ thể các chỉ báo gồm: tiêu chí, chỉ số với các mức độ đánh giá. Trong đó:

- Tiêu chí: là các hoạt động, công việc mà giảng viên cần thực hiện khi giảng dạy, mỗi tiêu chí được xác định bởi một số chỉ số cụ thể;

- Chỉ số: là khía cạnh cụ thể của tiêu chí về hoạt động, công việc cụ thể của giảng viên trong giảng dạy mà người học có thể cảm nhận được trong quá trình học tập;

- Mức độ: là giá trị của thang đo chỉ số; nếu đo bằng "thái độ" thường sử dụng 4 mức độ: 1/ Không đồng ý; 2/ Phân vân; 3/ Đồng ý; 4/ Hoàn toàn đồng ý.

IV. Quy trình tổ chức lấy ý kiến phản hồi, xử lý dữ liệu và sử dụng kết quả

1. Quy trình

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện qua các bước: 1/ Thông báo của cơ sở giáo dục đại học về kế hoạch thực hiện chung; 2/ Lập danh sách giảng viên, danh mục các học phần, tín chỉ, tổng số người học đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy; 3/ Xác định quy mô tối thiểu số người học tham gia đánh giá đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy; 4/ Tổ chức để người học thực hiện trên phiếu, không phát phiếu nếu số người học nhận phiếu thấp hơn quy mô tối thiểu; 5/ Thu phiếu, phân loại phiếu và xử lý số liệu thống kê; 6/ Sử dụng kết quả thống kê; 7/ Thực hiện chế độ lưu trữ theo quy định chung.

2. Xử lý dữ liệu

Các cơ sở giáo dục đại học cần quy định:

- Phiếu có giá trị thống kê, phiếu không có giá trị thống kê (phiếu không có giá trị thống kê có thể là: phiếu trắng; phiếu viết thêm các ý kiến không có tính chất xây dựng…);

- Tỷ lệ tối thiểu phiếu có giá trị thống kê trên quy mô tối thiểu số người học tham gia đánh giá đối với mỗi học phần, tín chỉ mà giảng viên giảng dạy để thực hiện xử lý thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân thực hiện xử lý thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

3. Sử dụng kết quả

Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học quy định sử dụng kết quả thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo hướng:

- Giảng viên nghiên cứu để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng của bản thân;

- Bộ môn, khoa tham khảo để phân công giảng dạy, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên;

- Cơ sở giáo dục đại học tham khảo để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên.

V. Tổ chức thực hiện

Trong học kỳ II năm học 2009-2010, các cơ sở giáo dục đại học triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo phạm vi, quy mô do cơ sở giáo dục đại học quy định. Từ năm học 2010-2011, các cơ sở giáo dục đại học triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể về thời điểm, hình thức, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, phương pháp xử lý, sử dụng và chế độ lưu trữ các tài liệu về ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; gửi báo cáo tổng kết về Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối tháng 7 hàng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra tình hình triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động này vào cuối năm 2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ sở giáo dục đại học cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp với chuyên viên phụ trách: Chu Văn Quang, điện thoại: 04.36230501, Email: cvquang@moet.gov.vn;  Phùng Như Thụy, điện thoại: 04.36230604, Email: pnthuy@moet.edu.vn để Bộ có ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Download file tại đây

chung c? gamuda, bi?t th? gamuda, li?n k? gamuda, chung c? goldseason, chung c? valencia, chung c? imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Bi?t th? Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tu?n chu,t?c s?a, chung c? gold season, biet thu gamuda, Bi?t th? Gamuda, bi?t th? gamuda gardens, D? n tn hong minh, cho thu ch r? gi r?, cho thu ch r?, c??i h?i, in k? y?u, in th? nh?a, My lm cm, my p cm vin, ph?c h?i tc h? t?n, t?i ?en h?c vi?n qun y, in l?ch t?t, in l?ch t?t 2017, t? ch?c s? ki?n, cho thu ch r? t?i h n?i, chung c? flc ??i m?, the golden palm l v?n l??ng, d? n the golden palm l v?n l??ng
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imperia Sky Garden,V? tr Chung c? Imperia Minh Khai,V? tr Chung c? Imperia Sky Garden,V? tr Imperia Sky Garden
bn bi?t th? ??n l?p gamuda,bi?t th? ??n l?p gamuda,gi bi?t th? ??n l?p gamuda,bn bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? gamuda city,gamuda garden,li?n k? gamuda giai ?o?n 2,bi?t th? li?n k? gamuda,li?n k? gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
t? ch?c s? ki?n,thu bn gh?,thu gian hng,thu nh b?t,thu phng b?t,thu nh b?t ,t? ch?c ?m c??i tr?n gi,t? ch?c h?i ngh?,t? ch?c l? h?i,t? ch?c khai tr??ng,t? ch?c l? kh?i cng,T? ch?c thnh l?p cng ty,T? ch?c h?i ngh? h?i th?o,t? ch?c s? ki?n qu?ng co,t? ch?c s? ki?n cng ty,t? ch?c s? ki?n thi?u nhi,t? ch?c ?m c??i
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
D? n Bi?t th? bi?n D? n Condotel D? n Ecopark Gamuda Gardens Chung c? Paragon Tower Ph?m Hng D? n Parkcity Vinhomes Riverside Chung c? Ecogreen city D? n Parkhill times city Chugn c? fivestar kimgiang
Chung c? central point Chung c? CT36 ??nh cng Chung c? Athena Complex 379 Bi?t th? d??ng n?i Chung c? Times City Chung c? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh Chung c? Home City Trung Knh Chung c? The Golden An Khnh Chung c? Tabudec Plaza Chung c? Sapphire Palace Chung c? Star Tower 283 Kh??ng Trung Chung C? CT3 C? Nhu? Chung c? Vinhomes Arcadia C?u Di?n Chung c? 36 Ph?m Hng Chung c? Capital Garden D? n Xun Ph??ng Viglacera Chung c? Golden Palace L V?n L??ng Chung c? L?c H?ng Lotus Chung c? Five Star Garden Chung c? Sun Square Chung c? Green Pearl 378 Minh Khai Chung c? Diamond Blue 69 Tri?u Khc chung c? Vinhomes Tr?n Duy H?ng Chung c? Vinhomes tr?n Duy h?ng Chung c? Th?ng Long Number One Bi?t th? Giao L?u
bi?t th? li?n k? h n?i, ?nh gi d? n b?t ??ng s?n h n?i gamuda land bo nh ??t b?t ??ng s?n g5 tin t?c b?t ??ng s?n Bi?t th? Vinpearl
chung c? ciputra ciputra chung c? the link 345 ciputra v? tr chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? ciputra m?t b?ng chung c? the link cuputra m?t b?ng c?n h? the link ciputra b?ng gi chung c? ciputra gi bn chung c? the link ciputra ti?n ?? thanh ton the link ciputra bi?t th? ciputra bi?t th? ciputra h n?i
vinhomes th?ng long d? n vinhomes th?ng long v? tr vinhomes th?ng long ti?n ch vinhomes th?ng long m?t b?ng thi?t k? vinhomes th?ng long ti?n ?? vinhomes th?ng long b?ng gi vinhomes th?ng long ti?n ?? thanh ton vinhomes th?ng long n?i th?t vinhomes th?ng long bi?t th? long h?ng bi?t th? long khnh bi?t th? long ph bi?t th? long c?nh ty bi?t th? long c?nh ?ng
bi?t th? d??ng n?i t?ng quan bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i ti?n ch bi?t th? d??ng n?i m?t b?ng bi?t th? d??ng n?i thi?t k? bi?t th? d??ng n?i b?ng gi bi?t th? d??ng n?i n?i th?t bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i gi bn bi?t th? d??ng n?i ti?n ?? bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i
vinhomes riverside v? tr bi?t th? vinhomes riverside ti?n ch bi?t th? vinhomes riverside m?t b?ng bi?t th? vinhomes riverside b?ng gi bi?t th? vinhomes riverside ti?n ?? thanh ton bi?t th? vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside long bin bi?t th? hoa anh ?o vinhomes riverside bi?t th? hoa b?ng l?ng vinhomes riverside bi?t th? hoa s?a vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside
chung c? royal park l v?n thim chung c? the golden palm imperia sky garden bi?t th? gamuda chung c? d.le roi soleil D.Le Roi Soleil chung c? qu?ng an ty h?
Chung c? An Bnh City T?ng quan d? n chung c? An Bnh City V? tr chung c? An Bnh City Ti?n ch chung c? An Bnh City M?t b?ng chung c? An Bnh City N?i th?t chung c? An Bnh City Ti?n ?? thanh ton chung c? An Bnh City B?ng gi chung c? An Bnh City
Chung c? Anland T?ng quan d? n chung c? Anland Ti?n ch chung c? Anland V? tr chung c? Anland Nam C??ng Ti?n ?? d? n chung c? Anland Gi bn chung c? Anland

(From: http://www.husc.edu.vn/khaothi/news.php?readmore=57)