Thông báo về việc kiểm tra đối tượng miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Gửi bởi ctsv vào lúc 25-09-2018

Sinh viên căn cứ danh sách dự kiến được miễn, giảm học phí HK I năm học 2018-2019, nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTHSSV để được giải quyết.


Toàn văn

danh sách

(From: http://www.husc.edu.vn/hssv/news.php?readmore=3943)