3. Công khai tài chính

Tổng thu năm 2009:                                                                                    43.486.000.000 đ

Từ Ngân sách:                                                                                   19.326.000.000 đ

Từ học phí, lệ phí:                                                                            22.166.000.000 đ

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:                    1.492.000.000 đ

Từ nguồn khác                                                                                       502.000.000 đ

 

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2010-2011:          

Tiến sĩ:                                                                                                        6.500.000 đ

Thạc sĩ:                                                                                                       4.500.000 đ

Đại học:                                                                                                      3.000.000 đ

 

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2010-2011:          

Thạc sĩ:                                                                                                       8.500.000 đ

Đại học:                                                                                                     3.100.000 đ

 

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2010 - 2011:            

Đại học:                                                                                                      3.600.000 đ

                                                                                                                                               

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế theo tinh thần công văn số 7510/BGDĐT-KHTC ngày 09/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Trân trọng kính chào.

                                                                                   

Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Đại học Huế;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu VP, Phòng KT-ĐBCLGD.                                                                                    (Đã ký)

                                                                                 

                                                                                            PGS. TS. Nguyễn Văn Tận

         


 

                  ĐẠI HỌC HUẾ                                                                    

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

                               

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Năm học 2010-2011

- Địa chỉ website: http://www.husc.edu.vn

- Đường Link: http://www.husc.edu.vn/viewpage.php?page_id=4

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

 
 

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

22

 

2

Số ngành đă công bố chuẩn đầu ra

Ngành

22

 

3

Diện tích đất của trường

ha

3,55

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

7.228

 

4.1

Diện tích pḥng học các loại

-

6.200

 

4.2

Diện tích thư viện

-

1.238

 

4.3

Diện tích pḥng thí nghiệm

-

1.050

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

150

 

5

Diện tích sàn xây dựng kư túc xá của trường

m2

ĐHH

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

325

 

6.1

Giáo sư

-

0

 

6.2

Phó giáo sư

-

26

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

46

 

6.4

Thạc sỹ

-

152

 

6.5

Cử nhân

-

101

 

7

Số sinh viên chính quy quy đổi/Giảng viên cơ hữu quy đổi

Sinh viên

quy đổi

         17

 

8

Tỷ lệ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

68,92

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2010-2011:

Tr. đồng/năm

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

6,5

 

9.2

Thạc sỹ

-

4,5

 

9.3

Đại học

-

3,0

 

10

Tổng thu năm 2009

Triệu đồng

43.486

 

10.1

Từ Ngân sách

-

19.326

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

22.166

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giaoCN

-

1.492

 

10.4

Từ nguồn khác.

-

502

 

 

                                                                              Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2010

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

  

                                                                                                                     (Đã ký)

 

 

                                                                               PGS. TS. Nguyễn Văn Tận