3. CÔNG KHAI THU - CHI TÀI CHÍNH

3.1. Công khai thu học phí các loại hình đào tạo

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số : 613/TB-ĐHKH-ĐT Huế, ngày 26 tháng10 năm 2009
THÔNG BÁO

Về việc thu học phí Học kỳ I, năm học 2009-2010

của các Hệ đào tạo theo niên chế

Kính gửi: - Các Đơn vị trong trường

- Các Sinh viên
Căn cứ Quyết định thu học phí hệ đại học chính qui của Đại học Huế, Nhà Trường thông báo nộp học phí của sinh viên đào tạo theo hệ niên chế như sau:

1.  Mức thu học phí:

            - Hệ Chính qui:                    1.200.000 đ / 01 Học kỳ / 01 sinh viên 

            - Hệ Không chính qui:        1.600.000 đ / 01 Học kỳ / 01 sinh viên 

            - Hệ Đại học bằng hai:        1.700.000 đ / 01 Học kỳ / 01 sinh viên

            - Hệ THPT Chuyên:            250.000 đ / 01 Học kỳ / 01 học sinh

2.  Thời gian và địa điểm nộp học phí

            - Thời gian nộp tại Phòng Tài vụ đến hết ngày 30.11.2009 vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu trong giờ hành chính.

            - Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo-CTSV căn cứ vào số sinh viên đóng học phí để in danh sách dự thi học kỳ I. Sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi quyền lợi liên quan nếu không đóng học phí đúng thời hạn.      

          Đề nghị các Đơn vị thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)

- Các Đơn vị

- Lưu VP, TV
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


PGS.TS.NGUYỄN VĂN TẬN

* Ghi chú:

            Quy định của Đại học Huế: Mức thu tối đa đối với các lớp đào tạo chính quy  theo niên chế là 2.400.000đ/năm/01 sinh viên

   
ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 572/TB-ĐHKH-ĐT Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2009
   
THÔNG BÁO

Về việc thu học phí Học kỳ I, năm học 2009-2010

của khóa K32 - đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 

Kính gửi: - Các Đơn vị trong trường

- Các Sinh viên Khóa K32
   
Căn cứ Quyết định thu học phí hệ đại học chính qui của Đại học Huế, Nhà Trường thông báo học phí của sinh viên Khóa 32 trong Học kỳ I như sau:
   

1.  Mức thu học phí:

            - Học phí tín chỉ:                  80.000 đ / 01 Tín chỉ. 

            - Giáo dục thể chất:              375.000 đ / 01 chứng chỉ / 01 sinh viên. 

            - Giáo dục quốc phòng:        370.000 đ / 01 chứng chỉ / 01 sinh viên.

    2.  Thời gian và địa điểm nộp học phí Tín chỉ:

            - Sinh viên nộp học phí tín chỉ đúng với số tín chỉ đã đăng ký trong thời khóa biểu chính thức của học kỳ I do Phòng Đào tạo-CTSV cấp. Sinh viên nhận Thời khóa biểu tại Phòng Đào tạo trước lúc nộp học phí.

            - Thời gian nộp tại Phòng Tài vụ đến hết ngày 30.11.2009 vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu trong giờ hành chính.

            - Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo-CTSV căn cứ vào số sinh viên đóng học phí để in danh sách dự thi học kỳ I. Sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi quyền lợi liên quan nếu không đóng học phí đúng thời hạn. 

 

    2.  Địa điểm nộp học phí Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng:

            Sinh viên nộp học phí chứng chỉ:

            - Tại Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế, thời gian do Khoa qui định.

            - Tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Đại học Huế, trong thời gian học Quân sự theo kế hoạch.
   
Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)

- Các Đơn vị

- Lưu VP, TV
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


PGS.TS.NGUYỄN VĂN TẬN
   
 

* Ghi chú:

            Quy định của Đại học Huế: Mức thu tối đa đối với các lớp đào tạo chính qui theo học chế tín chỉ là 90.000đ/01 tín chỉ; Đào tạo giáo dục thể chất là 375.000đ/01 Chứng chỉ/01SV; Đào tạo giáo dục quốc phòng là 370.000đ/01Chứng chỉ/01SV.  
   

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 192/QĐ-ĐHKH-CTSV Huế, ngày 27 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc định mức thu học phí hệ không chính qui năm học 2009-2010
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

            Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ  về việc thành lập Đại học Huế và Quyết định số 1024/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27/02/2007 của Bộ Giáo duc và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001 hướng dẫn về việc quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập;

            Theo đề nghị của các Ông Trưởng phòng Đào tạo-CTSV, Kế hoạch-Tài chính, về việc thu học phí của sinh viên nhằm cân đối được tình hình thu chi trong hoạt động đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Quy định mức thu học phí của năm học 2009-2010 cho tất cả các ngành đào tạo của hệ Không chính quy, đào tạo tại Trường và các Cơ sở liên kết đào tạo ngoài trường (có bảng định mức thu kèm theo)

 

Điều 2.  Trưởng các đơn vị trong Trường, các Cơ sở liên kết đào tạo ngoài trường và toàn thể sinh viên của trường Đại học Khoa học Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu VP, KH-TC, ĐT
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


PGS.TS.NGUYỄN VĂN TẬN

ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ

 HỆ KHÔNG CHÍNH QUY *  NĂM HỌC 2009-2010

( Kèm theo quyết định số :192 / QĐ-ĐHKH-CTSV   ngày 27 / 5  /2009 )

I. ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG  

 

STT

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Mức thu học phí

1 học kỳ

Cả năm

1

Vừa làm vừa học

1.600.000 đ

3.200.000 đ

2

Đại học Bằng hai

1.700.000 đ

3.400.000 đ

3

Liên thông Cao đẳng lên Đại học

1.700.000 đ

3.400.000 đ

 

II. TẠI CÁC CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGOÀI TRƯỜNG  

STT

Cơ sở đào tạo

Ngành học

Mức thu học phí

1 học kỳ

Cả năm

1

Trường Đại học Quảng Bình

Công tác XH

1.700.000 đ

3.400.000 đ

2

Trung tâm GDTX Quảng Trị

  -Tin học

  -Luật học

1.700.000 đ

1.700.000 đ

3.400.000 đ

3.400.000 đ

3

Trung tâm BDCT Phú Lộc

Luật học

1.600.000 đ

3.200.000 đ

4

Trường CĐ Đông Á Đà Nẵng

Luật học

1.700.000 đ

3.400.000 đ

5

Trung tâm GDTX Quảng Nam

  -Tin học

-Luật học

1.700.000 đ

1.700.000 đ

3.400.000 đ

3.400.000 đ

6

Trường Đại học PVĐ Quảng Ngãi

Tin học

1.700.000 đ

3.400.000 đ

7

Trường CĐ KT Công nghiệp Q.Ngãi 

Luật học

1.700.000 đ

3.400.000 đ

8

Trung tâm GDTX Bình Định

Luật học

1.700.000 đ

3.400.000 đ

9

Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hoà

Địa chất

1.700.000 đ

3.400.000 đ

10

Trung tâm GDTX ĐăkLăk

Luật học

1.800.000 đ

3.600.000 đ

11

Trung tâm NN Tin học ĐăkLăk

Tin học

1.800.000 đ

3.600.000 đ

12

Trung tâm GDTX KonTum

Luật học

1.800.000 đ

3.600.000 đ

13

Trung tâm GDTX An Giang

Luật học

1.800.000 đ

3.600.000 đ

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

3.2. Công khai các khoản thu khác đối với người học

1. Đối với sinh viên nhập học năm 1 (Khóa 33): 40.000đ/01SV

   Bao gồm các khoản:

            - Quy chế học vụ                                                         5.000đ

            - Chương trình đào tạo + Thời khóa biểu              2.000đ

            - Sổ tay sinh viên                                                       10.000đ

            - Thẻ sinh viên + Sơ yếu lý lịch                               23.000đ

2. Đối với sinh viên toàn trường

            Làm thẻ sử dụng Thư viện: 12.000đ/01SV/01năm

 

3.3. Báo cáo tài chính năm 2008

 

STT

NỘI DUNG

Số tiền

Ghi chú

I

Nguồn thu

37.913.006.940

 

I.1.

Ngân sách Nhà nước cấp

18.375.705.000

 

1

- Đào tạo Đại học

14.382.705.000

 

2

- Đào tạo Sau đại học

1.098.000.000

 

3

- Nghiên cứu khoa học

2.195.000.000

 

4

- Chương trình mục tiêu

700.000.000

 

I.2.

Thu khác ngoài ngân sách

19.537.301.940

 

1

Học phí hệ chính qui

7.365.995.500

 

2

Học phí tại chức tại trường

2.068.300.000

 

3

Học phí hệ đào tạo ngoài trường

7.963.589.400

 

4

Nghiên cứu sinh

14.500.000

 

5

Cao học

1.736.700.000

 

6

Hợp đồng NCKH

216.782.680

 

7

Các dịch vụ khác

171.434.360

 

II

Chi

37.374.161.682

 

1

Chi thanh toán cho cá nhân

19.250.871.575

 

 

Tiền lương

8.722.714.304

 

 

Tiền công

978.465.828

 

 

Phụ cấp lương

2.735.883.599

 

 

Học bổng

1.131.353.556

 

 

Phúc lợi, khen thưởng

371.507.800

 

 

BHXH, BHYT

1.923.403.847

 

 

TT khác (Lương tăng thêm)

3.387.542.581

 

2

Nghiệp vụ chuyên môn

13.880.734.884

 

3

Chi mua sắm TSCĐ

1.744.331.309

 

 

SCL TSCĐ

396.281.000

 

 

Mua sắm TSCĐ

1.348.050.309

 

4

Khác

2.498.223.974

 

 

Chi khác

190.604.800

 

 

Chi điều hành ĐHH

1.307.619.174

 

 

Chi đối ứng xây dựng nhà KH3

1.000.000.000

 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


PGS.TS.NGUYỄN VĂN TẬN
3.4. Báo cáo công khai chỉ tiêu tài chính năm 2009
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

BÁO CÁO CÔNG KHAI CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2009

 

STT

CHỈ TIÊU

Tổng số

Thực hiện đến

31/12/2009

Số lượng (người)

Kinh phí

(triệu đồng)

I

Nguồn thu

 

34.042,031

34.042,031

1

Học phí chính qui

5.627

8.300,000

8.300,000

2

Học phí không chính qui

2.036

5.833,000

5.833,000

3

Lệ phí

2.036

81,840

81,840

4

Thu khác từ người học (lớp chuyên)

194

58,200

58,200

5

Thu sự nghiệp khác

 

665,000

665,000

 

- Hợp đồng đào tạo

50

250,000

250,000

 

- NCKH, chuyển giao công nghệ

 

250,000

250,000

 

- Hoạt động dịch vụ

 

165,000

165,000

6

Ngân sách NN cấp

 

19.089,112

19.089,112

 

- Đại học - CĐ

7279

14.326,672

14.326,672

 

- Giáo dục THPT

138

230,000

230,000

 

- Giáo dục THCN

253

400,000

400,000

 

- Sau đại học

382

1.244,000

1.244,000

 

- Đào tạo LHS Lào

10

541,140

541,140

 

-Bồi dưỡng - ĐTL

20

90,000

90,000

 

- NCKH

 

1.457,300

1.457,300

 

- Chương trình tin học

 

800,000

800,000

II

Thực hiện chính sách

1691

4.097,800

4.097,800

1

Miễn học phí

840

2.016,000

2.016,000

2

Giảm học phí

437

1.048,800

1.048,800

3

Học bổng và trợ cấp

414

1.033,000

1.033,000

III

Thu nhập bình quân người/tháng

440

2.946,700

2.946,700

1

Giảng viên

331

3.950,000

3.950,000

2

Cán bộ quản lý

78

3.540,000

3.540,000

3

Nhân viên phục vụ

31

1.350,000

1.350,000

 

            B. HÌNH THỨC CÔNG KHAI

            1. Chuyển tải trên trang Web của trường theo địa chỉ:

                http://www.husc.edu.vn/..........................................

            2. Tài liệu in đến các đơn vị trong trường để phổ biến cho CBCC và SV

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu

- Tổ QL-ĐH mạng (công khai trên trang web)
- Các đơn vị (phổ biến cho CB và SV)
- Lưu VP
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


PGS.TS.NGUYỄN VĂN TẬN