1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục.

Ngày 15/12/2009, Trường đã ra quyết định số 364/2009/QĐ-ĐHKH-ĐT ban hành chuẩn đầu ra cho 22 ngành đào tạo, bao gồm:

 TT

Ngành

TT

Ngành

1

Toán học

13

Kiến trúc

2

Toán ứng dụng

14

Văn học

3

Công nghệ thông tin

15

Báo chí

4

Vật lý

16

Hán Nôm

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

17

Ngôn ngữ học

6

Hóa học

18

Lịch sử

7

Địa chất học

19

Công tác xã hội

8

Địa chất công trình và địa chất thủy văn

20

Đông phương học

9

Địa lý tự nhiên

21

Xã hội học

10

Sinh học

22

Triết học

11

Công nghệ sinh học

 

 

12

Khoa học Môi trường

 

 

            Chuẩn đầu ra của mỗi ngành bao gồm các yêu cầu về kiến thức; kỹ năng; thái độ, hành vi; vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp và khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.

            Thông tin công khai chuẩn đầu ra được đăng tải trên Website của Nhà trường tại địa chỉ http://www.husc.edu.vn (mục Công khai chất lượng Giáo dục)

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế

Tính đến 11/ 2014, số lượng sinh viên chính quy tốt nghiệp của 23 ngành đào tạo là 991; học viên cao học tốt nghiệp của 22 chuyên ngành cao học là 186 (chi tiết ở bảng 1)

TT

Nội dung

Khoá học/năm tốt

nghiệp

Số sinh viên nhập học

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

I

Đại học chính quy

 

 

 

 

 

 

1

Toán học

2014

37

21

 

10

90

2

Tin học

2014

200

54

 

 

30

3

Vật lư

2014

58

37

 

11

65

4

Kiến trúc

2014

117

50

 

10

76

5

Điện tử VT

2014

79

52

 

6

79

6

Toán Tin ƯD

2014

38

12

 

 

67

7

Hóa học

2014

59

35

 

9

77

8

Địa chất

2014

38

19

 

 

63

9

ĐCCT-ĐCTV

2014

43

33

 

 

50

10

Sinh học

2014

51

35

 

31

66

11

Địa lư

2014

14

7

 

 

71

12

KHM Trường

2014

70

51

 

6

90

13

Công nghệ SH

2014

48

23

 

44

57

14

Văn học

2014

125

105

 

21

77

15

Lịch sử

2014

111

78

1

26

72

16

Triết học

2014

49

32

 

12

88

17

Hán nôm

2014

12

9

 

44

56

18

Báo chí

2014

135

107

3

17

74

19

Công tác XH

2014

82

70

 

51

49

20

Xa hội học

2014

65

46

 

20

80

21

Ngôn ngữ

2014

20

14

 

54

54

22

Đông phương học

2014

53

39

1

41

54

II

Đại học liên thông (CĐ lên ĐH)

 

199

136

5,88

33,82

44,12

1

Tin học LT

2014

 

4

 

 

75

2

CTXH LT

2014

 

58

7

41

52

IV

Cao học

 

 

 

 

 

 

1

Khoa học máy tính

2014

98

20

 

3,7

6,9

2

Hóa vô cơ

2014

3

3

 

1,2

0,5

3

Hóa hữu cơ

2014

8

6

0,5

2,7

 

4

Hóa lí thuyết & Hóa lí

2014

4

4

 

1,2

1,1

5

Hóa phân tích

2014

16

12

 

1,2

4,8

6

Địa chất học

2014

7

6

 

1,7

1,7

7

Khoa học môi trường

2014

37

14

 

5,4

2,1

8

Vật lí chất rắn

2014

5

5

 

2,1

1

9

Quang học

2014

4

4

 

1,7

1

10

Vật lí lí thuyết & VL Toán

2014

2

2

 

1,2

 

11

Địa lí Tài nguyên & MT

2014

9

9

 

3,3

1,7

12

Toán giải tích

2014

6

5

 

0,5

2,1

13

Quản lư Tài guyên & Môi trường

2014

17

16

 

5,4

2,1

14

Sinh học thực nghiệm

2014

9

9

 

4

1,1

15

Công nghệ sinh học

2014

8

8

 

2,7

1,7

16

Dân tộc học

2014

5

5

 

2,7

 

17

Ngôn ngữ học

2014

14

14

 

7,1

0,5

18

Triết học

2014

28

25

 

8,7

4,8

19

Lịch sử thế giới

2014

1

 

 

 

 

20

Lịch sử VN

2014

6

6

 

2,7

0,5

21

Lí luận văn học

2014

1

 

 

 

 

22

Văn học VN

2014

13

13

 

5,4

1,7

V

Nghiên cứu sinh

Khóa

 

 

 

 

 

1

Lich sử thế giới

2012

3

 

 

 

 

2

Lich sử Việt Nam

2012

2

 

 

 

 

3

Văn học Việt Nam

2012

11

 

 

 

 

4

Ngôn ngữ học

2012

4

 

 

 

 

5

Sinh lí học thực vật

2012

1

 

 

 

 

6

Vật lí chất rắn

2012

2

 

 

 

 

7

Hóa lí thuyết & Hóa lí

2012

4

 

 

 

 

8

Khoa học máy tính

2012

8

 

 

 

 

 

c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

Trường tham gia kiểm định chất lượng vào tháng 3/2007 theo Bộ tiêu chuẩn 38, hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá tháng 9/2007 và được đánh giá ngoài vào tháng 5/2009.

Theo báo cáo đánh giá ngoài, Trường được đánh giá đạt cấp độ 2. Hiện nay, Trường đang đợi quyết định công nhận kết quả kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.