3. Công khai thu chi tài chính

 

 

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

Nhóm ngành xã hội

 

10.000.000

 

Nhóm ngành tự nhiên

 

12.000.000

2

Thạc sỹ

 

 

 

Nhóm ngành xã hội

 

6.300.000

 

Nhóm ngành tự nhiên

 

7.200.000

3

Đại học

 

 

 

Nhóm ngành xã hội

 

4.200.000

 

Nhóm ngành tự nhiên

 

4.800.000

4

Trung học phổ thông

 

1.620.000

II

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

6.400.000

4

Cao đẳng

 

 

III

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

62.910,770

1

Từ Ngân sách

 

25.465,130

2

Từ học phí, lệ phí

 

23.894,740

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

1.004,200

4

Từ nguồn khác.

 

12.547,500