DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC
VÀ CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

I. BAN CHỈ ĐẠO

1. PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Trưởng ban
2. PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - Phó ban
3. PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - Phó ban
4. PGS.TS. Võ Thị Mai Hương, Chủ tịch CĐ Trường - Ủy viên
5. ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, BT. Đoàn Trường, Trưởng phòng CTHSSV- Ủy viên
6. ThS. Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng TC-HC - Ủy viên thường trực
7. ThS. Lê Duy Sơn, Trưởng phòng KHTC-CSVC - Ủy viên
8. PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Trưởng phòng Đào tạo đại học - Ủy viên
9. PGS.TS. Lê Thị Kim Lan, Trưởng phòng Đào tạo sau đại học - Ủy viên
10. TS. Nguyễn Trường Thọ, Trưởng phòng KHCN-HTQT - Ủy viên
11.ThS. Đỗ Diên, Trưởng phòng KT – ĐBCLGD - Ủy viên
12. CN. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc TTTT-TV - Ủy viên
13. TS. Trần Đình Long, Trưởng Khoa Toán - Ủy viên
14. TS. Hoàng Quang, Trưởng Khoa CNTT - Ủy viên
15. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Sơn, Trưởng Khoa Vật lý - Ủy viên
16. TS. Đăng Xuân Vinh, Trưởng Khoa Điện tử - Viễn thông - Ủy viên
17. TS. Hoàng Thái Long, Trưởng Khoa Hóa học - Ủy viên
18. PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan, Trưởng Khoa Sinh học - Ủy viên
19. TS. Trần Hữu Tuyên, Trưởng Khoa ĐL-ĐC - Ủy viên
20. PGS.TS. Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Ngữ văn - Ủy viên
21. PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, Trưởng Khoa Lịch sử - Ủy viên
22. PGS.TS. Trần Xuân Bình, Trưởng Khoa Xã hội học - Ủy viên
23. TS. Đường Văn Hiếu, Trưởng Khoa Môi trường - Ủy viên
24. TS. Nguyễn Thế Phúc, Trưởng Khoa Lý luận chính trị - Ủy viên
25. TS. Trần Đình Hiếu, Trưởng Khoa Kiến trúc - Ủy viên
26. ThS. Phan Quốc Hải, Trưởng Khoa Báo chí – Truyền thông - Ủy viên
27. TS. Huỳnh Thị Ánh Phương, Trưởng Bộ môn Công tác xã hội - Ủy viên

(Danh sách này có 27 thành viên).

 

II. CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC

1. Tiểu ban Tổ chức - Văn kiện:

1. PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng - Trưởng tiểu ban
2. PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng - Phó Tiểu ban
3. ThS. Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng TC-HC - Ủy viên
4. ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng phòng CTHSSV - Ủy viên
5. TS. Phan Tuấn Anh, Phó trưởng phòng KHCN-HTQT - Ủy viên
6. PGS.TS. Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Ngữ văn - Ủy viên
7. PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, Trưởng Khoa Lịch sử - Ủy viên
8. CN. Hà Ngọc Đức, Tổ trưởng Tổ TTPC-TH-TĐ, Phòng TC-HC - Ủy viên

(Danh sách này có 08 thành viên).

 

2. Tiểu ban Tuyên truyền - Liên lạc và Truyền thống:

1. PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng - Trưởng tiểu ban
2. PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng - Phó Tiểu ban
3. PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
4. PGS.TS. Võ Thị Mai Hương, Chủ tịch CĐ Trường - Ủy viên
5. ThS. Lê Duy Sơn, Trưởng phòng KHTC-CSVC
6. ThS. Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng TC-HC - Ủy viên
7. TS. Nguyễn Trường Thọ, Trưởng phòng KHCN-HTQT - Ủy viên
8. ThS. Đỗ Diên, Trưởng phòng KT-ĐBCLGD - Ủy viên
9. CN. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc TTTT-TV - Ủy viên
10. ThS. Trương Phan Quỳnh Thi, Phó trưởng phòng TC-HC - Ủy viên
11. TS. Hoàng Đình Trung, Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học
12. CN. Nguyễn Tường Du, Phó Bí thư Đoàn trường - Ủy viên
13. ThS. Phan Quốc Hải, Trưởng Khoa Báo chí Truyền thông - Ủy viên
14. ThS. Nguyễn Văn Đăng, Trưởng Khoa Lịch sử - Ủy viên
15. TS. Nguyễn Thế Phúc, Trưởng Khoa Lý luận chính trị - Ủy viên
16. TS. Nguyễn Ngọc Tùng, Phó trưởng Khoa Kiến trúc - Ủy viên
17. TS. Ngô Đức Lập, Phó trưởng phòng KT-ĐBCLGD - Ủy viên
18. KS. Nguyễn Đăng Trường, CV Văn phòng Đảng ủy - Ủy viên
19. Bà Phạm Thị Thanh Văn, VP Công đoàn trường - Ủy viên
20. CN. Trần Thị Mai Thi, CV Phòng KHCN-HTQT - Ủy viên
21. ThS. Nguyễn Lý Hữu Huấn, CV Phòng KHCN-HTQT - Ủy viên
22. ThS. Hoàng Kỳ Sơn, Tổ ĐBCLGD, phòng KT-ĐBCLGD - Ủy viên
23. CN. Lê Quang Quý, Tổ trưởng Tổ NS-HC, phòng TC-HC - Ủy viên
24. Mỗi khoa, bộ môn trực thuộc cử 01 người tham gia Tiểu ban

 

3. Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng:

1. PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng - Trưởng tiểu ban
2. PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
3. PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
4. PGS.TS. Võ Thị Mai Hương, Chủ tịch CĐ Trường - Ủy viên
5. ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, BT. ĐTN, Trưởng phòng CTHSSV- Ủy viên
6. ThS. Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng TC-HC - Ủy viên
7. ThS. Lê Duy Sơn, Trưởng phòng KHTC-CSVC - Ủy viên
8. PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Trưởng phòng Đào tạo đại học - Ủy viên
9. PGS.TS. Lê Thị Kim Lan, Trưởng phòng Đào tạo sau đại học - Ủy viên
10. TS. Nguyễn Trường Thọ, Trưởng phòng KHCN-HTQT - Ủy viên
11. ThS. Trương Phan Quỳnh Thi, Phó trưởng phòng TC-HC - Ủy viên
12. CN. Hà Ngọc Đức, Tổ trưởng Tổ TTPC-TH-TĐ, Phòng TC-HC - Ủy viên

(Danh sách này có 12 thành viên).

 

4. Tiểu ban CSVC - Lễ tân:

1. PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng - Trưởng tiểu ban
2. ThS. Lê Duy Sơn, Trưởng phòng KHTC-CSVC - Ủy viên
3. ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đoàn trường - Ủy viên
4. ThS. Trương Phan Quỳnh Thi, Phó trưởng phòng TC-HC - Ủy viên
5. CN. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc TTTT-TV - Ủy viên.
6. ThS. Đỗ Diên, Phó trưởng phòng KT-ĐBCLGD - Ủy viên
7. ThS. Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng KHTC-CSVC - Ủy viên
8. ThS. Nguyễn Lê Phú Hải, Phó trưởng phòng KHTC-CSVC - Ủy viên
9. CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng - Ủy viên
10. TS. Trần Thanh Lương, Phó trưởng phòng Đào tạo đại học - Ủy viên
11. TS. Hoàng Đình Trung, Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học Ủy viên
12. CN. Nguyễn Tường Du, Phó Bí thư Đoàn trường - Ủy viên
13. KS. Nguyễn Đăng Trường, CV Văn phòng Đảng ủy - Ủy viên
14. CN. Phan Thị Như Ý, CV Phòng KHCN-HTQT - Ủy viên
15. CN. Lê Thị Hương Thủy, CV phòng Đào tạo sau đại học - Ủy viên
16. ThS. Nguyễn Thị Thanh Liên, CV phòng Đào tạo đại học - Ủy viên
17. Ông Hồ Ngọc Lạc, Tổ trưởng Tổ QTTB, phòng KHTC-CSVC - Ủy viên
18. CN. Trần Thị Tiến, KTV phòng KHTC-CSVC - Ủy viên
19. ThS. Lê Thị Quỳnh Chi, KTV phòng KHTC-CSVC - Ủy viên
20. Nguyễn Thị Hồng Ngát, CV phòng TC-HC - Ủy viên
21. Bà Phạm Thị Thanh Văn, Văn phòng CĐ Trường - Ủy viên

(Danh sách này có 21 thành viên)./.

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thời gian: 8h00 ngày 24/3/2017

Địa điểm: tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế (41A Hùng Vương, Thành phố Huế)

Lịch trình tổ chức...

Copyright © 2016

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ý kiến đóng góp và liên lạc của quý vị xin vui lòng gửi đến địa chỉ:
Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế (qua Phòng Tổ chức - Hành chính)
Số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

http://www.husc.edu.vn/60nam/

(054) 3823290